بیمه های درمان ناتوانی جنسی

نوعی بیمه نامه شخصی برای افرادی که درمان ناتوانی جنسی آنها کمتر از 4 ماه است می باشد و دارای شرایط زیر می باشد.

این بیمه نامه بسته به درخواست بیمار قابل تنظیم می باشد و کسر شدن 60% هزینه درمان بر اساس ظوابط مندرج و با محاسبه قراردادی هزینه درمان می باشد.مدت بیمه نامه 2 ساله است.

هزینه ان نقدا از طرف شرکت بیمه سازمان سلامت قطر دریافت خواهد شد.

در کلیه کشور های اسلامی قابلیت تبدیل به نقدنگی را دارا می باشد.